Просто Скачай

Кабыну агымы сыркатына шалдыккан коптеген аурулар, басы ауыргандар, кызуы котерiлген адамдар ашыкса — бiрнеше таулiктен кейiн кулан таза сауыгып кетедi. Ол кезде казак келген бетте жон сураспайды, уйдiн иесi малдарын жондеп далада жур. Брэгг бiржакты болмаган, егер адам ет жеуге уйренсе жей берсiн, бiрак аптасына кабаттан артык емес. Ашыгу, озiндi-озiн тежеу, дурыс тамактану — мiне денсаулыктын отемi. Синовал суйыгынын молшерiне омiр сурген жылдар асер етпейдi. Емханага ма, алде молага ма?

Добавил: Arajora
Размер: 37.76 Mb
Скачали: 57015
Формат: ZIP архив

Озi жакын турганымен мейiрiмi болмаса, онын жакындыгынан пайда жок. Егер Каракерей, Байыс, Тума деп жатса тук емес кой, булар Найман деп сойлейдi гой.

Акысыз, пулсыз, дарi-дармексiз озiндi емдеп алу (Кастер Саркыткан) / Проза.ру

Тубiнде сiз женiлесiз, бiрак согыстынсозылу узактыгы, тiкелей озiнiзге байланысты. Егер сут iшсенiз, баска да сут тагамдарымен коса бiртiндеп тамак курамынан алып тастаныз. Асет Мукашбеков Бiздiн канымызда сiлтiлiк агым болу керек. Осы аралык женiл, шабыт тудыратын кезен, адам жумыс iстеуiне, спортпен, уй шаруаларымен шугылдануга таптырмайтын кезен, осы кезде дененiз женiлдеп, кандай iске болмасын кулшынып турасыз.

Салыстырмалы турде — iшегiмiз кокыс шыгаратын кубыр труба сиякты. Егер хирург оны сылып тастаса, запыран туракты турде ултабарга тусе бередi. Кан тамырларын бiтеп тастайтын зат — холестерин немесе как.

  СПРАВОЧНИК СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Ересек адамдардын сут, кiлегей, iрiмшiк, сары май, малдын майларын коп колданбауын жактаган. Антибиотиктер тек кана зиянды бактерияларды олтiрiп кана коймайды, сондай-ак, iшегiмiздегi пайдалы микрофлораны да кырып, жусатып кетедi. Осы теп-тегiс булшык еттердiн жасаушалары жумысын жаксы гтыратын ушiн, оте жаксы тамак керек. Булар сiздi коргайтын микрофларанын тугелдей козiн жояды.

Ашыгудын нак шындыгы осында жатыр.

Ұқсас сұрақтар

Коптеген айелдер босанганнан кейiн тола бастайды. Бiракта тас буйректе орналаскан гой! Озiм бiр таулiктен бастап, бiртiндеп 10 таулiкке дейiн ашыгып, агзамды артык тамак пен улардан тазалай бастадым. Тек сананыз иланып, дурыс арекет жасаганда гана, сiз коздеген натижеге жетесiз. Жастт калай улардан тазаланады, лаззат акелетiн ой орiстiн денгейi де жогарлай бередi.

Кунделiктi толем акысы бiр орынга тенге, люксте —бул баганын нарыктык катынастын озгеруiне байланысты, озгерiп туруы мумкiн.

Агза майды аз гана тiлейдi, бiз майлы тамакты кунделiктi коп колданамыз, соны журек-кан тамырлары ауруына акеп согады.

Осылай деп сенiмдi турде айтып отырган себебiм, осы жолды озiм 15 жыл каркынды турде карыштап, жаяу журiп оттiм. Олар, озiнiз жейтiн тамактын санымен салыстырганда онша коп емес.

  ДЕНИС АЛБОРОВ Я ПОДАРЮ ТЕБЕ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Казахский кроссворд на тему «вокзал» 1.Жолаушы отыратын —

апракшалар Кан тамырлары тiптi жiнiшкере бастаганда, журек пен кан кысымынын ауруы белгi бере бастайды. Бул бейшара «Олахии билахии! Менiн оз басымда, алдынгы ашыгуларымнын бiрiнде осындай жагдай болган.

Сусамыр — кант диабетi ыкылым заманнан берi белгiлi.

Акысыз, пулсыз, дарi-дармексiз озiндi емдеп алу

Кешке салаттан, памидор т. Осы касиеттерiн коптеген ауру акелетiн бактерияларга, асiресе окпе ауырганда жумсайды. Сусамырдын екiншi турiмен ауыргандарды ашыгу емдейдi, жазады.

Кундiзгi 2-ден кешкi 6-га дейiн Ауа арекет кылады. Озiндi сую, кабылдау — оте манызды. Шошкалар, тузды жастта артык жеп койса кырылып калады. Денсаулык туралы анык бiлгiнiз келсе, жан жагынызга назар аударынызшы. Осыны кiмнiн де болмасын колдануына болады.